Zmluvní partneri SFA


Spolupráca SFA a Slovak Business Agenc


Predmetom uzatvorenej  Dohody o spolupráci  je:

- vzájomná spolupráca pri organizovaní podujatí

- odporučenie klientov na služby partnerskej strany - Signposting - každá partnerská strana sa zaväzuje informovať svojich klientov o službách poskytovaných druhou partnerskou stranou, v prípade že sama tieto služby neposkytuje a jej klienti by mohli zo služby druhej partnerskej strany akokoľvek profitovať

- vzájomná výmena informácií - partnerské strany si budú vymieňať verejné informácie (najmä informácie o výzvach na predkladanie návrhov, grantových možnostiach, nových národných a medzinárodných podporných služieb, ...) týkajúce sa nižšie uvedených okruhoch služieb, ktoré by mohla partnerská strana pri poskytovaní svojich služieb pre klientov, partnerov a SFA predovšetkým pre svojich členov využiť

- výmena internetových odkazov - partnerské strany sa zaväzujú uviesť informáciu o druhej partnerskej strane a jej službách na svojej domácej internetovej adrese

Vyššie spomenuté oblasti spolupráce budú aplikované na nasledovné konkrétne okruhy služieb:

A. Podpora spolupráce firiem a networking franchisingových partnerov

B. Zvyšovanie povedomia a informovanosti o franchisingu

C. Prezentácia a podpora úspešnej podnikateľskej praxe v tejto oblasti

D. Spolupráca v mediálnej oblasti , vzájomná výmena a publikovanie informácií

E. Spolupráca pri organizácii a realizácii akcií na podporu franchisingu a úspešnej podnikateľskej praxe v tejto oblasti

Táto Dohoda o spolupráci otvára obidvom zmluvným stranám nové možnosti propagovania franchisingu na Slovensku a podporu podnikateľských subjektov využívajúcich franchising ako metódu distribúcie a podnikania, predovšetkým členov SFA.

Ing. Jozef Šétaffy, prezident SFA


IPSOS


Spoločnosť IPSOS je jednou z najväčších sieťových agentúr so zastúpením v 87 krajinách sveta. Poskytuje komplexné služby v oblasti výskumu trhu a verejnej mienky, vrátane poradenskej činnosti. V rámci agentúry je vytvorená špeciálna divízia Ipsos CEM (Customer Experience Management), ktorá sa špecializuje na sledovanie zákazníckej spokojnosti a jej aktívne riadenie (formou mystery shoppingu, lojalitných prieskumov...). Je lídrom v mystery shoppingu, v minulom roku na Slovensku a v Čechách uskutočnili viac ako 37 000 mystery meraní. www.ipsos.sk

Spoločnosť IPSOS je pripravená našej asociácii alebo našim členom poskytnúť a odovzdať hodnotné postrehy, skúsenosti a celkovo pomôcť nie len pri nastavení a sledovaní požadovanej úrovne jednotlivých značiek, ale aj celkovo pri budovaní kvalitných služieb. Na základe zmluvnej spolupráce s SFA bude IPSOS pri rôznych príležitostiach prezentovať aj našu asociáciu.


OBCHODNÁ FAKULTA EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE


Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave Ing. Štefan Žák, PhD. a prezident Slovenskej franchisingovej asociácie Ing. Jozef Šétaffy podpísali Memorandum o spolupráci.
Cieľom spolupráce bude dosiahnuť synergický efekt pri šírení povedomia a informácií o franchisingu medzi podnikateľmi a študentmi vysokých škôl. Pre vzdelávanie a výskum v oblasti ekonomiky, manažmentu a marketingu v segmente malého a stredného podnikania je vhodné využiť existujúce študijné programy, výskumné projekty a vzájomnú kooperáciu medzi OF EUBA a SFA. Ako najvhodnejšia forma sa ukazuje možnosť využiť systém diplomových, bakalárskych aj špecializovaných seminárnych prác na aktuálne riešenie problémov vo franchisingu za aktívnej podpory hospodárskej praxe, ktorú zastupuje SFA a jej členovia.
Obe strany prehlasujú, že sú pripravené na vzájomnú kooperáciu aj netradičnými formami, ktoré ponúkne ďalší vývoj a požiadavky hospodárskej praxe. Pre realizáciu foriem spolupráce sa uzavrú ad hoc dohody, v ktorých sa budú špecifikovať jednotlivé výkony a aktivity, pričom je možné do týchto dohôd zapájať aj zástupcov členov SFA.


Ing. Jozef Šétaffy

člen predstavenstva SFA


Spolupráca SFA a Združenia podnikateľov Slovenska


Slovenská franchisingová asociácia sa na základe podpísanej Zmluvy o kolektívnom členstve stala členom Združenia podnikateľov Slovenska.

Obe zmluvné strany sa zhodujú, že iba silný reprezentant podnikateľov vo veciach spoločných môže významne prispieť k rozvoju podnikateľského prostredia na Slovensku. Spoločnými vecami sú najmä legislatíva, vzťah k zákonodarnej a výkonnej moci, k odborovým štruktúram a v určitom dohodnutom rozsahu aj vzťah k zahraničiu. Na splnenie tohto cieľa združuje ZPS individuálnych a kolektívnych členov, ktorými sú samostatné stavovské profesijné organizácie podnikateľov. Cieľom spolupráce zmluvných strán je tak prispieť k vytváraniu modernej rozvinutej trhovej ekonomiky v právnom štáte.

ZPS sa v zmysle uzatvorenej Zmluvy s SFA zaväzuje presadzovať a obhajovať oprávnené záujmy kolektívneho člena SFA vo veciach spoločných – a to najmä prostredníctvom svojho priameho zastúpenia v Rade hospodárskeho a sociálneho partnerstva, v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore, v Európskej konfederácii asociácií malých a stredných podnikov, v Republikovej únii zamestnávateľov, v Správnej rade, v Dozornej rade a v Zbore zástupcov Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania, v Dozornej rade Sociálnej poisťovne a v zmiešaných obchodných komorách a v prípade záujmu prizývať určeného zástupcu kolektívneho člena na zasadnutie Generálnej rady, ako aj na všetky podujatia organizovaného ZPS.

SFA ako kolektívny člen ZPS sa zaväzuje akceptovať stanovy ZPS v ustanoveniach týkajúcich sa kolektívneho člena a v dohodnutom rozsahu pomáhať ZPS pri presadzovaní a obhajovaní oprávnených záujmov podnikateľských subjektov vo veciach spoločných,


(j.s. 25.10.2012)

Slovenská franchisingová asociácia a Združenie mladých podnikateľov Slovenska


uzatvorili za účelom podpory spoločných záujmov, zlepšovania všeobecného imidžu podnikania, aktivizovania mladých ľudí a podpory podnikania mladých ľudí na Slovensku MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI.

V zmysle podpísaného memoranda a za účelom naplnenia spoločných záujmov sa budú partnerské strany vhodnou formou a v primeraných časových intervaloch informovať o vzájomných aktivitách a podujatiach podporujúcich spoločné myšlienky.

Partnerské strany zároveň vyjadrujú spoločnú vôľu sa v rámci svojich možností vhodným spôsobom podporovať a participovať na spoločných podujatiach i aktivitách podporujúcich spoločné záujmy.


V Bratislave, 15.11.2012

Ing. Jozef Šétaffy

člen predstavenstva Slovenskej franchisingovej asociácie

Slovenská franchisingová asociácia a vydavateľstvo Verlag Dashöfer uzatvorili Dohodu o spolupráci.


Online knižnica www.szcoportal.sk je databáza odborných článkov nielen z oblasti účtovníctva a daní zameraných na živnostenské podnikanie a iné samostatne zárobkovo činné osoby. Tento portál prevádzkuje Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o., Bratislava, s ktorým Slovenská franchisingová asociácia uzatvorila Dohodu o spolupráci.

Dohoda o spolupráci zabezpečí SFA ročný bezplatný vstup na webový portál www.szcoportal.sk a členom SFA poskytne vydavateľstvo Verlag Dashöfer 15% zľavu na všetky svoje produkty. Táto zmluva umožní tiež publikovať odborné články o franchisingu a SFA na portáli www.szcoportal.sk.


Jozef Šétaffy

24.06.2013

www.sfa.sk

Spozori SFA

Pizza Mizza

Zmluvní partneri SFA:

SBA ZPS ZMPS SZČO Portál

Mediálni partneri SFA

START Franchising Podnikajte