Členstvo v SFA


Slovenská franchisingová asociácia je oficiálnym reprezentantom franchisingu na Slovensku a partnerom národných franchisingových združení na celom svete. Vo svojej činnosti je zaviazaná rešpektovať Etický kódex franchisingu ktorý prijala Európska franchisingová federácia. SFA je teda garantom dodržiavania oficiálnej európskej etiky podnikania v oblasti franchisingu na Slovensku a jej dodržiavanie vyžaduje aj od svojich členov. Z uvedeného dôvodu členstvo v SFA prispieva k pozitívnemu imidžu každého poskytovateľa franchisingu, jeho značky a tým celého konceptu a reťazca. Pre obchodných partnerov to signalizuje, že ide o subjekt ktorý sa zaviazal dodržiavať etické pravidlá európskeho podnikania a ponúka overený franchisingový koncept.


SFA je dobrovoľným združením svojich členov a predovšetkým pre svojich členov. Prostredníctvom volených orgánov zabezpečuje služby a realizuje aktivity, ktoré členská základňa vytýči. Ide predovšetkým o nasledujúce činnosti:

- konzultácie, prednášky, semináre

- workshopy, klubové diskusné stretnutia

- prezentácie overených franchisingových konceptov a značiek

- informovanie záujemcov o franchisingové koncepty

- publikovanie nových poznatkov a noviniek z oblasti podnikania

- spolupráca s odbornými inštitúciami a médiami

- poradenstvo expertov a konzullantov SFA

- výmena informácií medzi členmi SFA

- možnosť publikovania oznamov a noviniek na webe sfa.sk

- spolupráca so školami, konzultácie so študentmi pri tvorbe seminárnych, bakalárskych a diplomových prác z oblasti franchisingu

- reprezentácia slovenských franchisingových konceptov a značiek na nadnárodnej úrovni


Podnikanie s využitím franchisingu zaznamenáva na Slovensku intenzívny rozvoj takmer vo všetkých oblastiach. Slovenská franchisingová asociácia preto zahájila aktívnu komunikačnú a propagačnú kampaň, v rámci ktorej ponúka spoluprácu pri popularizácii a rozvoji franchisingu. Jednou z dôležitých ambícií SFA je schopnosť poskytovať kvalitné aktuálne informácie a servis pre všetkých svojich členov, partnerov a odbornú verejnosť. Hľadá preto nové možnosti ako tieto úlohy naplniť.


V rámci asociácie bol ustanovený Zbor konzultantov SFA, ktorého cieľom je nadviazať spoluprácu s osobnosťami a odborníkmi z rôznych oblastí podnikania. Vznikla tak koordinovaná skupina špecialistov, ktorá umožní v rámci asociácie riešiť nielen aktuálne problémy v oblasti franchisingu, ale aj zaznamenávať súčasné trendy, poskytovať konzultácie, servis a služby pri tvorbe a realizácii franchisingových projektov, konceptov a manuálov. Asociácia tak získa nielen kvalifikované informácie z teórie i praxe, ale aj názory a postrehy poskytovateľov i užívateľov franchisingu, ich obchodných partnerov a tiež zákazníkov i hostí. Získané informácie poskytne ďalej svojim členom a partnerom alebo spracuje do užitočných výstupov.


Asociácia získala ako mediálnych partnerov svojej webovej stránky sfa.sk najznámejšie slovenské franchisingové portály FranchisingPortal.sk a franchisa.sk a tým výrazne rozšírila svoje propagačné a komunikačné možnosti v odbornej verejnosti, ktorá sa zaujíma o podnikanie s použitím franchisingu. Mediálnym partnerom SFA je aj český nezávislý magazín pre podnikanie a franchising START a webový portál FranchisingINFO.cz. V mediálnej oblasti hľadá SFA ďalšie možnosti spolupráce najmä s odbornými médiami, ktoré pôsobia v oblasti podnikania a ekonomiky.


SFA je nezisková organizácia, ktorej členmi sú poskytovatelia i prijímatelia franchisingu a subjekty, ktoré s franchisingom a pre franchising pracujú. Jedným z jej hlavným súčasných cieľov je propagácia a zvýšenie úrovne a dôveryhodnosti franchisingu a jeho poskytovateľov na Slovensku. SFA preto pripravuje certifikáciu franchisingových poradcov a následne aj franchisingových systémov, ktoré pôsobia na Slovensku. Členstvo v Slovenskej franchisingovej asociácii s certifikátom franchisingového systému sa tak stane pre poskytovateľa franchisingu oficiálnou známkou serióznosti a kvality, pre prijímateľa franchisingu garanciou korektnosti franchisora.


Uviedli sme niekoľko dobrých dôvodov, prečo sa stať členom Slovenskej franchisingovej asociácie a dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou na Váš vstup do Slovenskej franchisingovej asociácie. Stanovy SFA , podmienky členstva a podrobnejšie informácie o súčasných členoch, činnosti a plánoch asociácie nájdete na www.sfa.sk . Na tejto stránke je aj prihláška do SFA, ktorú nám môžete zaslať elektronicky. Ročný členský príspevok riadneho člena asociácie je 360,-€. Konkrétny postup a podmienky prijatia Vášho franchisigového konceptu alebo systému do SFA s Vami radi prekonzultujeme alebo odpovieme na Vaše otázky.


Tešíme sa na Váš záujem a želáme veľa úspechov v podnikaní.Ing. Jozef Šétaffy v.r.

člen predstavenstva SFA

Spozori SFA

Pizza Mizza

Zmluvní partneri SFA:

SBA ZPS ZMPS SZČO Portál

Mediálni partneri SFA

START Franchising Podnikajte