Ako sa stať členom SFA


Členom Slovenskej franchisingovej asociácie sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá podniká vo franchisingu, chce podnikať vo franchisingu alebo chce inak podporovať franchisingové podnikanie. Záujemca o členstvo v SFA podá písomnú prihlášku alebo vyplní túto internetovú prihlášku, ktorú posúdi Predstavenstvo SFA a rozhodne o prijatí. V prípade potreby bude Predstavenstvo SFA aj osobne prejednávať prijatie so záujemcom o členstvo. Predstavenstvo SFA oznámi svoje rozhodnutie záujemcovi.

Člen SFA musí:

Typy členov:

  • Riadni členovia
  • Pridružení členovia

Riadnymi členmi sa môžu stať fyzické alebo právnické osoby, ktoré aktívne prevádzkujú franchising ako koncepciu podnikania, ak spĺňajú aspoň jednu z týchto podmienok:

  • domáce alebo zahraničné osoby, ktoré v SR poskytujú franchising po dobu minimálne jedného roka,
  • osoby, ktoré pôsobia ako master franchisor pre SR, príp. pôsobia ako master franchisor v zahraničí po dobu minimálne dvoch rokov.

Pridruženými členmi SFA môžu byť fyzické alebo právnické osoby:

  • franchisori alebo master franchisori ale ešte nespĺňajú podmienky pre riadne členstvo,
  • osoby, ktoré uvažujú o podnikaní vo franchisingu ako posdkytovatelia licencie,
  • poradenské spoločnosti, právnici, advokátske kancelárie, ktoré poskytujú služby v oblasti franchisingu po dobu minimálne troch rokov,
  • osoby, ktoré chcú aktívne podporovať myšlienku franchisingu ako koncepcie podnikania.

Spozori SFA

Pizza Mizza

Zmluvní partneri SFA:

SBA ZPS ZMPS SZČO Portál

Mediálni partneri SFA

START Franchising Podnikajte