Literatúra - prečítajte si


 • ŠTENSOVÁ, A.: Franchising. Bratislava:vydavateľstvo EKONÓM, 2002. ISBN 80-225-1499-3
 • ŠTENSOVÁ, A.: Podnikanie vo franchisingovom reťazci. Bratislava: SOFA 1995. ISBN 80-85752-20.4
 • ŠTENSOVÁ, A.: Franchising - partnerstvo prinášajúce úspech. Bratislava:Vydavateľstvo Ekonóm 2006. ISBN 80-225-2247-3
 • ŠTENSOVÁ, A.: Franchising, Frančíza, Frenšíza…? Nová ekonomika 3/2004 ISSN 1336-1732
 • ŠTENSOVÁ, A.: Franchising prípadové štúdie. Bratislava: vydavatelstvo EKONÓM 2004. ISBN80-225-1848-4
 • AHLERT, D.: FRANCHISING & COOPERATION - Das Management kooperativer. Unternehmensnetzwerke, Neuwied: Luchterhand Verlag, 2001. ISBN 3-472-04511-6
 • Česká asociace franchisingu, Franchising v České republice, Praha 2008. ISBN 978-80-254-2136-9
 • Česká asociace franchisingu, Franchising Česká republika 2003, Praha 2004. ISBN 80-239-2637-3
 • Kol.: Sborník příspěvků z I. mezinárodní konference o rozvoji franšízinku v ČR, Praha 2001 (ISBN 80-245-0222-4)
 • MARTIUS, W.: Fairplay Franchising. Gabler Verlag 2010. ISBN 978-3-8349-1849-9
 • MENDELSOHN, M., Acheson, D.: Franchising, moderní forma prodeje, Management Press, Praha 1994 ISBN: 80-85603-54-3
 • ŘEZNÍČKOVÁ M.: Franchising. Podnikání pod cizím jménem, 3. vydání, C.H. Beck, Praha 2010. ISBN 978-80-7400-174-1
 • TURNEROVÁ, L.: Odborný průvodce franšízinkem, Praha 2001, VŠE Praha
 • ZIMMER, Ch.: Devenir franchisé ou lancer Franchise. Paris: Vuibert 2002. ISBN 2-7117-8757-5
 • International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT): Model Franchise Dislocture Law, Roma, 2004. ISBN 88-86449-12-7
 • Nariadenie č. 330/2010 o blokových výnimkách pre vertikálne dohody a Pokyny EK č. 225
 • SFA: Franchising - podnikateľský koncept, značka, know-how. Bratislava: ERA 2006 ISBN 80-969604-4-X
 • ORGONÁŠ J.: FRANCHISING, vydavateľstvo Ekonóm 2013, ISBN 978-80-225-3679-0

Časopisy

 • Časopis instore slovakia máj 2009 strana 14: Franchising ako retailový model
 • Časopis Franchise Magazine – Francúzsko www.franchise-magazine.com

Diplomové práce

 • Jablonická , S.: Franchisingová forma podnikania. Bratislava, Eekonomická univerzita, 1991 vedúca DP Štensová, A.
 • Štensová, M.: Franchising v hoteloch. Bratislava 1998
 • Fehér, V.: Aplikácia nástrojov marketingového mixu vo franchisingovom reťazci Fornetti Franchise. Bratislava, EU 2004, vedúca DP Štensová A.
 • Jankovičová, V.: Franchising - porovnanie situácie vo Francúzsku a na Slovensku. Bratislava EU 2005, ved. Štensová A.
 • Madrová, A.: Značka vo franchisingovom reťazci. Bratislava, EU 2005. Vedúca DP Štensová, A.
 • Spusta, M.: Porovnanie vlastných a franchisingových predajní v společnosti SAMOŠKA a.s. 2007. Vedúca DP Štensová, A.
 • Komínková, D.: Vývoj a súčasný stav franchisingu na Slovensku. Bratislava EU 2007. Vedúca DP Štensová A.
 • Konečný, M.: Porovnanie franchisingu na Slovensku a v Českej republike. Bratislava FM UK 2008. Vedúca DP Štensová, A.

Spozori SFA

Pizza Mizza

Zmluvní partneri SFA:

SBA ZPS ZMPS SZČO Portál

Mediálni partneri SFA

START Franchising Podnikajte