Detail franchisingového konceptu

Mc Donald´s


Zastúpenie: McDonald´s ČR, spol. s r.o.

Pôvod: Zahraničný koncept

Typ konceptu: Gastronomia

Internet: https://www.mcdonalds.sk/pridaj-sa/prilezitosti-pre-fransizantov/

Telefón: +420 222 007 111


McDonald´s poskytuje kvalitné rýchle občerstvenie v príjemnom prostredí. Celý systém je založený na prísnom sledovaní kvality dodávaných surovín a pracovných postupov pri výrobe produktov. Ďalším atribútom je rýchly a príjemný servis, čisté a bezbariérové prostredie.

Na Slovensku je spoločnosť McDonald´s prítomná od roku 1995. V súčasnosti tu pôsobia 3 franchisanti, ktorí prevádzkujú tretinu z celkového počtu reštaurácií.

Prevádzkovanie reštaurácie McDonald's ponúka franchisantovi možnosť podnikateľskej sebarealizácie. Franchisa, ktorá ho oprávňuje počas 20 rokov používať obchodnú známku a ďalšie práva spoločnosti McDonald´s sa stáva hodnotou, ktorá sa dedí z generácie na generáciu.


OBRÁZOK POBOČKY SYSTÉMU
VIAC FOTOGRAFIÍ V GALÉRII
INFORMÁCIE PRE FRANCHISANTOV
PODPORA PRE FRANCHISANTOV
Prevádzková príručka, školenia, tréning v prevádzke trvajúci cca 9 - 12 mesiacov
Prevádzkové poradenstvo
Manažérske poradenstvo
Finančné poradenstvo
Marketingová podpora
Podpora je poskytovaná v priebehu celého franchisového vzťahu

NEVYHNUTNÁ INVESTÍCIA NA ZAČIATKU
Celková investícia: cca 720 tis – 1,5 mil EUR, podiel vlastného kapitálu 40%.

Kaucia/Depozit: 15 000 USD (alebo podpis zmenky)
Vstupný poplatok: 45 000 USD
Priebežný poplatok/ Royalties: 5%
Marketingový poplatok: od 5 do 6%
Nájomné od 14%-20%

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY
Franchisantom môže byť iba fyzická osoba (nie právnická)
Franchicová zmluva sa uzatvára na 20 rokov (alebo v nadväznosti na dĺžku nájomnej zmluvy)
McDonald´s vyberá lokalitu a investuje do nehnuteľnosti, ktorú následne prenajíma franšízantovi
Pridelenie reštaurácie franšízantovi je v plnej v kompetencii McDonald´s
Franšízant na vlastné náklady obstaráva všetko zariadenie reštaurácie
Základné požiadavky na franchisanta:

Schopnosť riadiť a motivovať kolektív
Silná orientácia na zákazníka a podporu značky
Obchodné myslenie a finančná gramotnosť
Organizačné schopnosti
Schopnosť aktívne riadiť prevádzku reštaurácie
Osobné zapojenie do riadenia reštaurácie alebo viac reštaurácií
Absolvovanie prevádzkového tréningu a vzdelávacieho programu v rozsahu cca 1 roku
Dostatočný vlastný finančný kapitál

INFORMÁCIE O FRANCHISOROVI
McDonald´s Slovakia spol. s.r.o.
Kraľovské údolie 1, 811 02 Bratislava

+420 222 007 111

radim.foltyn@cz.mcd.com

mcdonalds.sk/pridaj-sa/prilezitosti-pre-fransizantov/

1

Spozori SFA

Pizza Mizza

Zmluvní partneri SFA:

SBA ZPS ZMPS SZČO Portál

Mediálni partneri SFA

START Franchising Podnikajte